Zdící materiály

     

Cihelné systémy

Cihla je tradiční stavební materiál, který se používal již před více jak 5000 lety. Cihelné výrobky se vyrábí ze zušlechtěné cihlářské hlíny, po vytvarování a vysušení se provádí výpal v pecích při teplotě cca 900 °C.

Fyzikální vlastnosti cihelného střepu jsou závislé na složení suroviny, způsobu výroby a intenzitě výpalu. Objemová hmotnost suchého cihelného střepu se pohybuje v rozmezí 1600-2000 kg/m3, hmotnostní nasákavost je cca 20%,faktor difuzního odporu má hodnotu 5 až 10.Výrobky z cihelného střepu mají velmi dobrou schopnost přijímat a uvolňovat vlhkost, akumulovat teplo a vytváří tak příznivé klima v interiéru. Velmi dobré jsou též parametry tepelněizolační, akustické, pevnostní. Mezi další výhody patří rychlost výstavby, tvarová variabilita, jednoduchost provádění, vysoká požární odolnost a recyklovatelnost.Cihelné výrobky prochází neustálým inovačním vývojem za účelem zlepšování tepelně technickýchparametrů, tolerance výrobních rozměrů a zrychlení montáže.

Cihelné systémy se dělí na svislé a vodorovné a podle použití v konstrukci rozlišujeme:

• Obvodové zdivo
• Vnitřní nosné zdivo
• Příčky
• Zvukově izolační zdivo
• Speciální cihly
• Lícové cihly
• Překlady
• Stropní nosníky
• Stropní vložky

Výrobková řada každého výrobce je  plně vzájemně kompatibilní a zajišťuje systémové řešení nejen jednotlivých konstrukčních částí, ale i celého realizovaného objektu.

Pórobetonové systémy

Pórobeton je lehký pórovitý stavební materiál, který se vyrábí z jemně mletého křemenného písku, cementu, vápna a příměsí  (bílý pórobeton) nebo z popílku, cementu, vápna a příměsí (šedý pórobeton). Tvárnice z pórobetonu mají vynikající tepelně izolační parametry, velmi dobrou pevnost v tlaku, vysokou požární odolnost, dobré akustické parametry i schopnost přirozeně regulovat vlhkostní mikroklima v interiéru stavby. Práce s tvárnicemi je velmi snadná; dají se řezat ruční nebo pásovou pilou. Díky přesným rozměrům se tvárnice spojují tenkou vrstvou speciální lepící malty tl. 2-3 mm, v případě tvárnic s perem a drážkou se lepící malta nanáší jen na ložnou spáru. Lepení tak nemá charakter mokrého procesu. Celý systém pórobetonových prvků se skládá z tvárnic, příčkovek, překladů,

U profilů, stropních nosníků a stropních vložek.

Základní vlastnosti pórobetonu:
Pevnost v tlaku: 1,8 – 4,0 N/mm2
Objemová hmotnost v suchém stavu:
300 – 500 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti :
0,085 – 0,12 W/mK
Reakce na oheň: třída A1 – nehořlavé
(ČSN EN 13501-1) 

Betonové výrobky

Beton je univerzální stavební materiál, který vzniká smícháním plniva (kameniva), pojiva (cement) a vody. Vlastnosti betonu jsou dány skladbou plniva, pevnostní třídou a druhem cementu a přísadami.

 Základní vlastnosti betonu:

Trvanlivost: beton je trvanlivý na vzduchu i pod vodou, je odolný proti mechanickému opotřebení, nevyžaduje žádnou povrchovou úpravu, trpí však účinky kyselin a některých chemikálií.Pevnost: má značnou pevnost v tlaku (až 100 Mpa), ale malou pevnost v tahu. Tato nevýhoda se dáOhnivzdornost: beton ztrácí únosnost až za teploty cca 1000 st.C. 

Betonové výrobky jsou vyráběny z vysokopevnostního betonu technologií vibrolisování. Spolupůsobení tlaku a vibrace
zajišťuje u vibrolisovaných výrobků dokonalý estetický vzhled a vynikající mechanickofyzikální vlastnosti (pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, požární odolnost, optimální drsnost povrchu, vysoká přesnost, minimální nasákavost).

Výrobky z betonu mají ve stavebnictví široké uplatnění jak v konstrukčních systémech staveb (bednící díly, zdící prvky, překlady a stropy, komíny apod.), tak při úpravách okolí domů a zahrad(plotové prvky, zámkové a

plošné dlažby, obrubníky, palisády apod.) a silničních a inženýrských stavbách (silniční obrubníky, příkopové prvky, opěrné zdi, šachty apod.).

Řada výrobků, zejména v oblasti zahradní architektury a plotů, je nabízena v rozsáhlé škále povrchových úprav a barev. 

Zajímavost:

Beton se podle pevnosti třídí dle ČSN EN 1992-1-1 do pevnostních tříd:
C12/16, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60…

 První číslo vyjadřuje charakteristickou válcovou pevnost v tlaku v MPa ve stáří 28 dní, druhá hodnota vyjadřuje pevnost krychelnou v MPa

Vytvořeno službou Webnode